عدم دریافت کارمزد پرداخت نقدی از سپرده ها در شعبه غیر افتتاح کننده حساب و تمبر افتتاح حساب از مشتریان فرین و زرین
1395/09/25

 

   

   

  طبق بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در صورت برداشت وجه نقد در شعبه ای غیر از افتتاح کننده حساب می بایست مبلغ 10،000ریال کارمزد دریافت گردد. همچنین در صورت افتتاح هرگونه حساب مبلغ 10،000ریال بابت ابطال تمبر دریافت می شود. به منظور جلب رضایت بیشتر اعضای محترم باشگاه مشتریان وفادار، مقرر گردید کارمزد مذکور و تمبر افتتاح حساب از مشتریان فرین و زرین دریافت نگردد.